За нас

За нас

Кратка история и представяне на образователната институция.

                     Училището в с. Поибрене е с вековна история – сведения за него има още от 1830 г. Освен, че осигурява основно образование на подрастващите, то се явява и единственото свещено, познавателно и духовно средище в  село Поибрене, в което безработицата е огромна, а родителите, които са от ромски произход разчитат само на социални помощи. Учителският колектив героично успява да ограмоти една голяма част от ромските деца. Този факт определя и основната задача, която стои пред нас: задържането на тези деца в училище, ограмотяването им, възпитаването им, социализирането им, приобщаването им към нормална човешка среда и общуване.

Училището разполага с една сграда, в която се помещават 10 кабинета, в това число компютърен кабинет. Две от стаите в училището са оборудвани с мултимедийни устройства има и едно преносимо мултимедийно устройство. Всички кабинети разпалагат, както с черна, така и с бяла дъска, като в компютърния кабинет има и една магнитна дъска. Училището разполага с една библиотека, а също и с педагогически кабинет от учебната 2018-2019 година. ОУ "Свещ. Недельо Иванов" разполага с едно спортно игрище, като от тази учебна година по проекта ПУДООС в училището са поставени две нови баскетболни табла и фитнес уред на двора. Има обособен кът за игра с нови пейки, също поставени по проекта ПУДООС, а в сградата на училището има стая с фитнес уреди и тенис маса. Училището е на един етаж и е сравнително достъпно за хора с увреждания. Има поставено видеонаблюдение не само в коридорите и двора на училището, но и във всички учебни стаи. 

  1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности; адаптиране на учебния план към изискванията на изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.

Утвърждаване на ОУ”Свещеник Недельо Иванов”, като конкурентно способно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели, при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у учениците за ефективно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО.

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
  • Повишаване качеството на УВР.
  • Осигуряване условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
  • Повишаване квалификацията на учителите.
  • Създаване на нов компютърен кабинет.
  • Изграждане на грамотни личности с възможности за реализация.